Tillsyn

I Sverige finns det branschorganisationer för fasighetsmäklare som FMF, Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet.

 

Fastighetsmäklarförbundet, FMF
De fastighetsmäklare som är organiserade i Fastighetsmäklarförbundet FMF, är även anslutna till förbundets branschnämnd FRN. FRN är det organ som prövar tvister där en mäklare är part. Densamma nämnden prövar även olika sorts tvister enbart mellan köpare och säljare. FRN åtnjuter en hög status. Dess utslag eller bedömning används ofta som underlag hos domstolar eller i Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

 

Mäklarsamfundet
Mäklarsamfundet, å andra sidan, har tre nämnder; Ansvarsnämnden, Disciplinnämnden och Auktorisationsnämnden.

Ansvarsnämnden har att bedöma om ledamot förfarit felaktigt under utövandet av sitt yrke. Likaså är uppdraget att reda ut om en ledamot brustit i sina förpliktelser på något sätt samt att uttala sig om god mäklarsed.

Disciplinnämnden beslutar om eventuell disciplinär påföljd mot ledamot. Påföljderna är erinran, varning eller uteslutning. Nämnden avkunnar sina beslut beträffande disciplinära påföljder i ärenden som överlämnats från Ansvarsnämnden och Auktorisationsnämnden.Tillsyn 1

 

Statens organ – Fastighetsmäklarinspektionen
Förutom branschorganistionernas egna tillsyn, utövar staten, genom myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen FMI, tillsyn över fastighetsmäklare verksamma på den svenska marknaden. Utvecklingen av god fastighetsmäklarsed baseras på FMI: s bedömningar i tillsynsärenden.

I FMI: s disciplinnämnd avgörs bland annat om en mäklare ska varnas eller blir av med sin registrering.

Regeringen utser Disciplinnämndens ordförande, vice ordförande samt sex andra ledamöter och fyra ersättare. Ordföranden och vice ordföranden är högt kvalificerade jurister med domarerfarenhet. Ordförande i Disciplinnämnden är Fastighetsmäklarinspektionens chef. Övriga ledamöter kommer föredömligt nog från olika professioner, som byggingenjör, universitetsadjunkt, civilingenjör, regionchef vid Lantmäteriet, bankdirektör, med flera från näringslivet.

Vanligen sammanträder nämnden en gång per månad, om än det förekommer undantag. Då tar man ställning till om en mäklare ska meddelas disciplinär påföljd eller ej.

Intressant att notera är att det knappt är en femtedel som leder till en disciplinär påföljd.
Tryggt att veta att en myndighet utövar tillsyn och inte endast de egna branschorganisationerna.

 

För den intresserade finns litteratur om fastighetsmäklare att köpa på sajter som http://www.allaannonser.se/ eller i traditionella boklådor och e-handlare som säljer både begagnad och ny litteratur.

 
 

Dela